اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717302&text=%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%26quot%3B%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%26quot%3B+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C

اشتراک گذاری