اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717327&text=+%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7+%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری