اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717347&text=%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%B2%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری