اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717360&text=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+4+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری