اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717394&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%2F+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+8+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B1%DA%AF

اشتراک گذاری