اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717434&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8+%D9%88+%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%2F+%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%21

اشتراک گذاری