اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717440&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%AA%D9%84%D8%AE+%D8%A7%D8%B2+%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81+%2F+%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87+%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری