اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717528&text=%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%9B+%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C+1.5+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%BA%D9%84%D8%B7%E2%80%8C+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%21

اشتراک گذاری