اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717599&text=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C+%26quot%3B%D9%85%D9%88%26quot%3B+%D8%A8%D8%A7+%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری