اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717615&text=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9+%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D9%86%D8%AC%D9%81+%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81+

اشتراک گذاری