اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717647&text=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87+%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87+%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%80%D9%87+%D8%A7%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

اشتراک گذاری