اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717680&text=%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%88+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87+%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%AF++

اشتراک گذاری