اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717689&text=+%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4+%21+%2B+6+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+6+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D9%88+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری