اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717700&text=%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7+%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D9%BE%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%88+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری