اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717708&text=%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری