اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717775&text=+%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%87+%D9%85%D9%88%D8%AC+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D9%88++%D8%A8%D9%84%D8%B9%DB%8C%D8%AF+%21

اشتراک گذاری