اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717793&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%DB%B1%DB%B8%DB%B9+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%BA%D8%B1%D9%82+%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C

اشتراک گذاری