اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717805&text=%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+6+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری