اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717849&text=%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری