اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717866&text=%DB%B1%DB%B3+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA+%D8%A8%D8%B188%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88700%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری