اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717907&text=%DB%B3%DB%B6.%DB%B5+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%87%D8%AF%D9%81+%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری