اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717924&text=%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+290+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A2%D8%A8

اشتراک گذاری