اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717947&text=%D8%B2%D9%86+%DB%B1%DB%B1%DB%B6+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری