اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-717987&text=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86+8+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%85+%DA%86%D9%87+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%D8%9F+

اشتراک گذاری