اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718037&text=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D8%A8+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری