اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718082&text=+%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DA%A9+2+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA

اشتراک گذاری