اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718089&text=%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7+%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری