اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718110&text=%D8%A8%D8%B1%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری