اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718131&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%26quot%3B%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1%26quot%3B

اشتراک گذاری