اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718204&text=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری