اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718400&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86+%DA%AF%D8%A7%D9%88+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری