اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718417&text=%D9%BE%D8%AE%D8%B4+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D8%B2+%D8%A2%DB%8C%DA%AF%D9%BE

اشتراک گذاری