اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718490&text=%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%A7+%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D9%87%D9%85+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87+%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری