اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718517&text=%DA%AF%D8%A7%D9%81+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%B5%D8%AF%D8%A7+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%B2%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری