اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718525&text=%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری