اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718591&text=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B4%DB%8C+%2B+%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری