اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718615&text=%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88+%2F+%D9%82%D8%AA%D9%84+%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری