اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718668&text=%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84+%DB%B8%DB%B0%DB%B0+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

اشتراک گذاری