اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718683&text=%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D8%B2+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری