اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718702&text=%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84+%D9%85%D9%87+%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری