اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718743&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%DA%A9%D8%B4+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2

اشتراک گذاری