اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718853&text=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%AD%DA%A9%D9%85+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84+%D8%B1%D8%A7+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+

اشتراک گذاری