اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718895&text=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88+%D8%AC%D8%A7%D9%86++%DB%8C%DA%A9+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C++%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری