اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718913&text=%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری