اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718984&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%D9%87+%D9%81%D9%84%DA%A9+%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF+%7C+%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری