اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-718991&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری