اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719000&text=%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1+%D8%AC%D9%85%D8%B9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%B4%D8%A7%D8%AE+%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%2F+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8+%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%AA+%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%21

اشتراک گذاری