اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719003&text=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%AE%D9%88%D9%86+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA+%2F+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84+8+%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+

اشتراک گذاری