اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719075&text=%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری