اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719101&text=%D8%B7%D8%B1%D8%B2+%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87+%D8%A8%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%DA%A9%DB%8C%DA%A9+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری